Skip links

Algemene Voorwaarden.

Artikel 1 - Definities.

 1. Eye4Media, gevestigd te Utrecht, Nederland, KvK-nummer 77874579, wordt in deze voorwaarden aangeduid als dienstverlener.
 2. De wederpartij van Eye4Media wordt in deze voorwaarden aangeduid als opdrachtgever.
 3. Partijen zijn Eye4Media en opdrachtgever samen.
 4. Overeenkomst betekent de dienstverleningsovereenkomst tussen partijen.

Artikel 2 - Toepasselijkheid algemene voorwaarden.

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, overeenkomsten en leveringen van diensten of goederen door of namens Eye4Media.
 2. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts mogelijk indien dit uitdrukkelijk schriftelijk tussen partijen is overeengekomen.
 3. De overeenkomst bevat verplichtingen voor Eye4Media om naar beste kunnen te presteren, geen resultaatsverplichtingen.

Artikel 3 - Betaling.

 1. Facturen dienen binnen 7 dagen na factuurdatum te worden betaald, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen of op de factuur een andere betalingstermijn staat vermeld.
 2. Betalingen geschieden zonder enig beroep op opschorting of verrekening door overmaking van het verschuldigde bedrag op het door Eye4Media opgegeven bankrekeningnummer.
 3. Indien de opdrachtgever niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, is hij van rechtswege in verzuim, zonder dat enige aanmaning nodig is. Vanaf dat moment heeft Eye4Media het recht de verplichtingen op te schorten totdat de opdrachtgever aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.
 4. Indien de opdrachtgever in gebreke blijft, zal Eye4Media tot incasso overgaan. De kosten verbonden aan deze incasso komen voor rekening van de opdrachtgever. Indien de opdrachtgever in verzuim is, is hij naast de hoofdsom tevens wettelijke (handels)rente, buitengerechtelijke incassokosten en overige schade aan Eye4Media verschuldigd. De incassokosten worden berekend volgens het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.
 5. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de opdrachtgever zijn de vorderingen van Eye4Media op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.
 6. Indien de opdrachtgever zijn medewerking weigert aan de uitvoering van de opdracht door Eye4Media, is de opdrachtgever nog steeds verplicht de overeengekomen prijs aan Eye4Media te betalen.

Artikel 4 - Aanbiedingen en offertes.

 1. De aanbiedingen van Eye4Media zijn maximaal 7 dagen geldig, tenzij in de aanbieding een andere termijn van aanvaarding is vermeld. Indien het aanbod niet binnen deze termijn wordt aanvaard, vervalt het aanbod.
 2. Levertijden in offertes zijn indicatief en geven de opdrachtgever bij overschrijding geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 3. Aanbiedingen en offertes gelden niet automatisch voor nabestellingen. Partijen dienen dit uitdrukkelijk en schriftelijk overeen te komen.

Artikel 5 - Prijzen.

 1. De op de aanbiedingen, offertes en facturen van Eye4Media genoemde prijzen zijn exclusief BTW en eventuele andere heffingen van overheidswege, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
 2. De prijzen van goederen zijn gebaseerd op de op dat moment bekende kostprijzen. Verhogingen die Eye4Media ten tijde van het uitbrengen van de aanbieding c.q. het sluiten van de overeenkomst niet konden voorzien, kunnen prijsverhogingen tot gevolg hebben.
 3. Voor wat betreft de dienstverlening kunnen partijen bij het sluiten van de overeenkomst een vaste prijs overeenkomen.
 4. Indien geen vaste prijs is overeengekomen, kan het tarief met betrekking tot de dienstverlening worden vastgesteld op basis van de werkelijk bestede uren. Het tarief wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van Eye4Media, geldende voor de periode waarin zij de werkzaamheden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen.
 5. Indien geen tarief op basis van werkelijk bestede uren wordt overeengekomen, wordt een richtprijs voor de dienstverlening overeengekomen, waarbij Eye4Media het recht heeft om met maximaal 10% af te wijken. Indien de richtprijs meer dan 10% bedraagt, dient Eye4Media de opdrachtgever tijdig te informeren waarom een hogere prijs gerechtvaardigd is. De opdrachtgever heeft alsdan het recht om het gedeelte van de opdracht dat de adviesprijs plus 10% overschrijdt, te annuleren.

Artikel 6 - Prijsindexering.

 1. De bij het aangaan van de overeenkomst overeengekomen prijzen en uurtarieven zijn gebaseerd op het op dat moment gehanteerde prijsniveau. Eye4Media is gerechtigd de aan de opdrachtgever in rekening te brengen honoraria jaarlijks per 1 januari aan te passen.
 2. Aangepaste prijzen, tarieven en uurlonen zullen zo spoedig mogelijk aan opdrachtgever worden medegedeeld.

Artikel 7 - Informatieverstrekking door de opdrachtgever.

 1. Opdrachtgever zal alle voor de uitvoering van de opdracht relevante informatie aan Eye4Media ter beschikking stellen.
 2. De opdrachtgever is verplicht alle gegevens en bescheiden, die Eye4Media meent nodig te hebben voor het correct uitvoeren van de opdracht, tijdig en in de gewenste vorm en op de gewenste wijze ter beschikking te stellen.
 3. De opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan Eye4Media verstrekte informatie en documenten, ook indien deze afkomstig zijn van derden, voor zover uit de aard van de opdracht niet anders voortvloeit.
 4. Opdrachtgever vrijwaart Eye4Media voor alle schade, in welke vorm dan ook, die voortvloeit uit het niet naleven van het bepaalde in het eerste lid van dit artikel.
 5. Indien en voor zover Klant daarom verzoekt, zal Eye4Media de betreffende documenten retourneren.
 6. Indien de opdrachtgever de door Eye4Media verlangde informatie en bescheiden niet, niet tijdig of niet behoorlijk verstrekt, en de uitvoering van de opdracht daardoor wordt vertraagd, komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en honoraria voor rekening van de opdrachtgever.

Artikel 8 - Annulering opdracht.

 1. Het staat de opdrachtgever vrij om de opdracht aan Eye4Media te allen tijde te beëindigen met inachtneming van een opzegtermijn van 30 dagen, mits Eye4Media diensten heeft verricht.
 2. Indien de opdrachtgever de opdracht intrekt, is de opdrachtgever verplicht het verschuldigde loon en de gemaakte kosten aan Eye4Media te betalen.

Artikel 9 - Uitvoering van de overeenkomst.

 1. Eye4Media zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
 2. Eye4Media heeft het recht werkzaamheden te laten verrichten door derden.
 3. De uitvoering vindt plaats in onderling overleg en na schriftelijke overeenstemming en betaling van het eventueel overeengekomen voorschot.
 4. Het is de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever ervoor te zorgen dat Eye4Media tijdig met de opdracht kan beginnen.
 5. Eye4Media streeft ernaar om projecten binnen een termijn van twee weken af te ronden. Indien om welke reden dan ook de oplevering meer tijd vergt dan gepland, zullen we tijdig communiceren over eventuele vertragingen

Artikel 10 - Contractduur.

 1. De overeenkomst tussen opdrachtgever en Eye4Media wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 2. Zijn partijen binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nooit een fatale termijn. Bij overschrijding van deze termijn moet opdrachtgever Eye4Media schriftelijk in gebreke stellen.

Artikel 12 - Overmacht.

 1. In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek kan een tekortkoming van Eye4Media in de nakoming van enige verplichting jegens de Klant niet aan Eye4Media worden toegerekend indien sprake is van omstandigheden buiten de macht van Eye4Media waardoor de prestatie van zijn verplichtingen jegens de Klant geheel of gedeeltelijk onmogelijk wordt gemaakt of waardoor nakoming van zijn verplichtingen redelijkerwijs niet van Eye4Media kan worden verlangd. Tot deze omstandigheden behoren onder meer wanprestaties van leveranciers of andere derden, stroomstoringen, computervirussen, stakingen, ongunstige weersomstandigheden en werkonderbrekingen.
 2. Indien zich een situatie als hiervoor bedoeld voordoet waardoor Eye4Media niet aan haar verplichtingen jegens de opdrachtgever kan voldoen, worden die verplichtingen opgeschort zolang Eye4Media niet aan haar verplichtingen kan voldoen. Indien de in de vorige zin bedoelde situatie 30 kalenderdagen heeft geduurd, hebben partijen het recht de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden.
 3. In het geval bedoeld in het tweede lid van dit artikel is Eye4Media niet gehouden tot het vergoeden van enige schade, ook al geniet Eye4Media als gevolg van de overmachtsituatie enig voordeel.

Artikel 13 - Afrekening.

Opdrachtgever doet afstand van zijn recht om een eventuele schuld aan Eye4Media te verrekenen met enige vordering op Eye4Media.

Artikel 14 - Opschorting.

Opdrachtgever doet afstand van het recht om de uitvoering van enige verplichting uit deze overeenkomst op te schorten.

Artikel 15 - Overdracht van rechten.

Rechten van een partij uit deze overeenkomst kunnen niet worden overgedragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere partij. Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking als bedoeld in artikel 3:83 lid 2 Burgerlijk Wetboek.

Artikel 16 - Verval van vordering.

Ieder recht op vergoeding van door Eye4Media veroorzaakte schade vervalt in ieder geval 12 maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Dit sluit het bepaalde in artikel 6:89 van het Burgerlijk Wetboek niet uit.

Artikel 17 - Verzekering.

 1. Opdrachtgever verplicht zich om geleverde zaken die nodig zijn voor de uitvoering van de onderliggende overeenkomst, alsmede de zaken van Eye4Media bij cliënt en zaken geleverd onder eigendomsvoorbehoud, adequaat te verzekeren en verzekerd te houden tegen onder meer brand-, ontploffings- en waterschade alsmede diefstal.
 2. Opdrachtgever zal de polis van een dergelijke verzekering op eerste verzoek ter inzage geven.

Artikel 18 - Aansprakelijkheid voor schade.

 1. Eye4Media is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit deze overeenkomst, tenzij Eye4Media de schade opzettelijk of door grove nalatigheid heeft veroorzaakt.
 2. Indien Eye4Media aan de opdrachtgever enige schadevergoeding verschuldigd is, zal deze schadevergoeding het honorarium niet overschrijden.
  Iedere aansprakelijkheid voor schade voortvloeiende uit of verband houdende met de uitvoering van een overeenkomst is steeds beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door de afgesloten (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering(en) wordt uitbetaald. Dit bedrag wordt vermeerderd met het bedrag van het eigen risico volgens de betreffende polis.
 3. De aansprakelijkheidsbeperking geldt eveneens indien Eye4Media aansprakelijk wordt gehouden voor schade die direct of indirect voortvloeit uit het niet naar behoren functioneren van apparatuur, programmatuur, databestanden, registers of andere zaken die door Eye4Media bij de uitvoering van de opdracht worden gebruikt.
 4. Niet uitgesloten is de aansprakelijkheid van Eye4Media voor schade die het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Eye4Media, haar leidinggevenden of ondergeschikten.

Artikel 19 - Aansprakelijkheid van opdrachtgever.

 1. Indien een opdracht door meer dan één persoon wordt gegeven, is ieder hoofdelijk aansprakelijk voor de bedragen die Eye4Media uit hoofde van die opdracht verschuldigd is.
 2. Indien een opdracht direct of indirect wordt gegeven door een natuurlijk persoon namens een rechtspersoon, kan deze natuurlijke persoon ook privé opdrachtgever zijn. Hiervoor is vereist dat deze natuurlijke persoon als (mede)beleidsbepaler van de rechtspersoon kan worden aangemerkt. Bij niet-betaling door de rechtspersoon is de natuurlijke persoon dus persoonlijk aansprakelijk voor betaling van de factuur, ongeacht of deze op naam van een rechtspersoon staat of op naam van de opdrachtgever als natuurlijk persoon. of beide, al dan niet op verzoek van de opdrachtgever.

Artikel 20 - Vrijwaring.

De opdrachtgever vrijwaart Eye4Media voor alle aanspraken van derden die verband houden met de door Eye4Media geleverde goederen en/of diensten.

Artikel 21 - Klachtplicht.

 1. De opdrachtgever is verplicht klachten over de verrichte werkzaamheden onverwijld schriftelijk aan Eye4Media te melden. De klacht dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Eye4Media adequaat kan reageren.
 2. Een klacht kan er in ieder geval niet toe leiden dat Eye4Media gehouden kan worden andere werkzaamheden te verrichten dan overeengekomen.

Artikel 22 - Eigendomsvoorbehoud, opschortingsrecht en retentierecht.

 1. De bij de opdrachtgever aanwezige zaken en geleverde zaken en onderdelen blijven eigendom van Eye4Media totdat de opdrachtgever de gehele overeengekomen prijs heeft betaald. Tot dat moment kan Eye4Media een beroep doen op haar eigendomsvoorbehoud en de zaken terugnemen.
 2. Indien de overeengekomen vooruitbetalingsbedragen niet of niet tijdig worden betaald, heeft Eye4Media het recht de werkzaamheden op te schorten totdat het overeengekomen gedeelte alsnog is betaald. Dit vormt een wanbetaling van de schuldeiser. Een te late levering kan Eye4Media in dit geval niet worden aangerekend.
 3. Eye4Media is niet bevoegd de zaken waarop haar eigendomsvoorbehoud rust, te verpanden of anderszins te bezwaren.
 4. Indien de zaken nog niet zijn geleverd maar de overeengekomen vooruitbetaling of prijs niet zoals overeengekomen is voldaan, heeft Eye4Media het recht van retentie. De zaak wordt dan pas geleverd nadat opdrachtgever volledig en conform afspraak heeft betaald.
 5. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de opdrachtgever zijn de verplichtingen van de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 23 - Intellectuele eigendom.

 1. Tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen, behoudt Eye4Media alle intellectuele absolute rechten (waaronder auteursrechten, octrooirechten, merkrechten, tekeningen- en modelrechten etc.) op alle ontwerpen, tekeningen, geschriften, dragers met gegevens of andere informatie, offertes, afbeeldingen, schetsen, modellen, etc.
 2. De genoemde intellectuele absolute rechten mogen zonder schriftelijke toestemming van Eye4Media niet worden gekopieerd, getoond en/of aan derden ter beschikking gesteld of op andere wijze worden gebruikt.
 3. De opdrachtgever verplicht zich tot geheimhouding van de vertrouwelijke informatie die hem door Eye4Media ter beschikking wordt gesteld. Onder vertrouwelijke informatie wordt in ieder geval verstaan datgene waarop dit artikel betrekking heeft, evenals de bedrijfsgegevens. De Klant verplicht zich om zijn personeel en/of bij de uitvoering van deze overeenkomst betrokken derden een schriftelijke geheimhoudingsplicht over de strekking van deze bepaling op te leggen.

Artikel 24 - Vertrouwelijkheid.

 1. Elk van de partijen zal de van de andere partij ontvangen informatie (in welke vorm dan ook) geheimhouden, evenals alle andere informatie betreffende de andere partij waarvan hij weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat deze geheim of vertrouwelijk is, of informatie waarvan hij de verspreiding ervan mag verwachten. de andere partij schade berokkenen, en zal alle noodzakelijke maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat haar personeel de genoemde informatie ook geheim houdt.
 2. De in het eerste lid van dit artikel genoemde geheimhoudingsplicht is niet van toepassing op informatie
 3. Die al openbaar was op het moment dat deze door de ontvanger werd ontvangen of die vervolgens openbaar is geworden zonder dat de ontvangende partij een op hem rustende geheimhoudingsplicht heeft geschonden;
 4. Waarvan de ontvangende partij kan bewijzen dat deze al in haar bezit was op het moment van openbaarmaking door de andere partij;
 5. Die de ontvangende partij heeft ontvangen van een derde, waarbij die derde het recht had om die informatie aan de ontvangende partij te verstrekken
 6. Dat meldt de ontvangende partij op grond van een wettelijke plicht.
 7. De in dit artikel beschreven geheimhoudingsplicht geldt voor de duur van deze overeenkomst en voor een periode van drie jaar na beëindiging ervan.

Artikel 25 - Sanctie voor schending van de geheimhoudingsplicht.

 1. Indien opdrachtgever het artikel van deze voorwaarden omtrent geheimhouding schendt, verbeurt opdrachtgever aan Eye4Media een direct opeisbare boete van € 450,- per overtreding en daarnaast een bedrag van € 500,- voor iedere dag dat de overtreding voortduurt. Dit ongeacht of de overtreding aan de opdrachtgever kan worden toegerekend. Voor het verbeuren van deze boete is bovendien geen voorafgaande ingebrekestelling of gerechtelijke procedure vereist. Er is ook geen enkele vorm van schade nodig.
 2. Het verbeuren van de in het eerste lid van dit artikel bedoelde boete laat de overige rechten van Eye4Media, waaronder haar recht om naast de boete een schadevergoeding te vorderen, onverlet.

Artikel 26 - Niet-aanwerving van personeel.

Opdrachtgever zal geen medewerkers van Eye4Media (of van bedrijven die Eye4Media bij de uitvoering van deze overeenkomst heeft ingeschakeld en bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken zijn (geweest)) in dienst nemen. Hij zal ze ook niet anderszins direct of indirect voor hem laten werken. Dit verbod geldt gedurende de looptijd van de overeenkomst tot één jaar na beëindiging ervan. Op dit verbod geldt één uitzondering: partijen mogen in goed zakelijk overleg andere afspraken met elkaar maken. Deze afspraken gelden voor zover schriftelijk vastgelegd.

Artikel 27 - Toepasselijk recht en bevoegde rechter.

 1. Op elke overeenkomst tussen partijen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. De Nederlandse rechter in het arrondissement waar Eye4Media is gevestigd/praktijk/kantoor heeft, is bij uitsluiting bevoegd van eventuele geschillen tussen partijen kennis te nemen, tenzij de wet anders voorschrijft.
Open chat
Hulp nodig?
Welkom bij Eye4Media! 🚀
Hi 👋🏻
Hoe kunnen wij je helpen?
Drag